top of page
Sistemes de gestió

Els sistemes de gestió ajuden a la gestió i millora contínua de la política, els procediments i els processos de l’organització.

Oferim solucions adaptades pel disseny, la implantació i la posterior certificació de sistemes de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat en el treball.

 

Sistemes de Gestió de la qualitat, ISO 9001. 

La certificació ISO 9001 permet a les organitzacions millorar la seva capacitat per proporcionar productes o serveis que satisfan els requisits dels clients i complir amb la normativa existents.

Cas d’èxit: Extint Nord

 

Sistemes de Gestió ambiental, ISO 14001 i EMAS III. 

La certificació ISO 14001 permet gestionar els impactes d’una activitat, producte o servei sobre el medi ambient.

El Sistema EMAS és un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental, a més de difondre la informació a les parts interessades.

Cas d’èxit: Hotel Paraiso Alcúdia

 

Sistemes de Gestió de la seguretat i la salut en el treball, OSHAS 18001. 

La certificació OSHAS 18001 ajuda a l’organització a identificar, prioritzar i gestionar la salut i els riscos laborals com a part de la guia de bones pràctiques de l’empresa, fent que aquesta es comprometi a eliminar o minimitzar els riscos associats a les activitats que realitzen els empleats.

 

Sistemes de Gestió de l’energia, ISO 50001. 

La certificació ISO 50001 permet a les organitzacions conèixer i entendre el seu ús de l’energia per poder aconseguir ser més eficients energèticament, estalviar costs i reduir les emissions de CO2.

bottom of page